Natuurlijk met Juud - orthomoleculaire therapie

Privacyverklaring

Natuurlijk met Juud (NMJ) Privacyverklaring, dd. 01-02-2023

NMJ behandelt persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens c.q. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer je van mening bent dat dit niet het geval is, dan kun je contact opnemen via onderstaand adres, of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

NMJ is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de privacyregeling of de inhoud van websites die door middel van een link of verwijzing met deze website zijn verbonden.

Persoonsgegevens die NMJ verwerkt

NMJ verzamelt, bewaart en/of verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een informatieaanvraag. Dit doen wij alleen voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten en om hierover met jou te kunnen communiceren.

Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam, geslacht, aanspreektitel(s), functiebenaming(en);
  • post- en bezoekadres(sen);
  • telefoonnummer(s);
  • e-mailadres(sen);
  • eventuele persoonlijke voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die NMJ verwerkt

Onze website en dienstverlening richt zich op personen die meerderjarig zijn. Wij verzamelen, bewaren en verwerken geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens. Wanneer iemand gebruik maakt van onze website, controleren wij niet op leeftijd. Mocht je van mening zijn dat we gegevens zouden hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaand adres, dan zullen wij deze gegevens binnen een redelijke termijn wissen.

Doelomschrijving voor bewaring of verwerking gegevens

NMJ bewaart en verwerkt je persoonsgegevens, op basis van je toestemming, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of marketinguitingen;
  • Contact met je op te nemen indien je interesse hebt getoond voor een van onze diensten;
  • Contact met je te onderhouden voor zover dit nuttig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bewaartermijn

NMJ zal jouw persoonsgegevens, conform de wettelijke bewaartermijnen, niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en waarvoor je toestemming hebt verleend.

Delen met derden

NMJ verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit strikt nodig is voor de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor zover gegevens worden verstrekt en/of verwerkt door derde partijen, dan vertrouwt NMJ jouw gegevens alleen toe aan partijen die vergelijkbare privacy-normen hanteren als NMJ.

Gebruik van cookies

NMJ gebruikt technieken om, in hoofdlijnen, te analyseren hoe en in welke mate onze website gebruikt wordt. Hiervoor maakt NMJ gebruik van Google Analytics (met IP-anonimisering). De langs deze weg verzamelde gegevens zijn in principe anoniem en worden niet verder door ons verwerkt of gedeeld met derden.

Tevens bieden we de mogelijkheid om nieuwsberichten te delen op sociale media, LinkedIn en Twitter. En we voegen af en toe video’s in van Vimeo, Youtube en andere sites.

Al deze scripts leggen mogelijk met cookies informatie op je computer vast, vaak om te zorgen dat je gebruikservaring zo prettig mogelijk is, maar soms ook om het profiel dat deze bedrijven over jou bijhouden te verrijken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of de verwerking hiervan te beperken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking sturen naar onderstaand adres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij kunt in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken ter bescherming van je privacy. NMJ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

NMJ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook vereisen we dat van onze leveranciers die, als schakel in een keten, afdoende beveiligingsmaatregelen nemen om je gegevens te beschermen.

Als je het vermoeden hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via onderstaand adres.

E-mail communicatie

NMJ biedt de mogelijkheid om per e-mail informatie te ontvangen over onze activiteiten, events, technology updates, producten en diensten. Uw persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden ten behoeve van deze communicatie. Je kunt het ontvangen van deze informatie te allen tijde opzeggen door gebruikmaking van de link die we gebruiken in deze e-mail communicatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd o.a. om te kunnen voldoen aan de regelgeving of voortschrijdend inzicht. We zullen je rechten onder deze privacyverklaring niet beperken zonder je uitdrukkelijke toestemming, en we verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zullen zijn. Als je aanvullende vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring hebt, kun je op elk gewenst moment contact met ons opnemen via onderstaand adres:

Natuurlijk met Juud
T.a.v. Privacy Officer
E-mail: info@natuurlijkmetjuud.nl